Fons Vermaas Natuurgeneeskunde

Druppels
van Fons

Algemene voorwaarden behandeling

Druppels van Fons
Fons Vermaas
Roerdomplaan 55, 2903 TH Capelle aan den IJssel
www.fonsvermaas.nl, info@fonsvermaas.nl, tel: 010-4503574

 

Algemene voorwaarden behandeling

 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van client en hulpverlener zijn ondermeer vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz).

 

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 

De therapeut verplicht zich informatie betreffende behandeling te verstrekken aan de client in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 

De therapeut mag zonder toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. De therapeut verricht de volgende handelingen; het vraaggesprek, kleurbehandeling van meridianen en specifieke punten uit de TCM, steen en metaal behandeling, klankbehandeling van de chakra’s en meridianen, en levert aanvullende middelen zoals bloesemremedies t.w. Bach bloesems en Star Remedies, edelstenen, etherische oliën, mineralen en minerale zalven.

 

De complementair therapeut zoals ondergetekende mag geen medische diagnoses stellen, Voorgeschreven reguliere medicatie van huisarts en/of medisch specialist mag nooit veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel hierover dient de cliënt contact op te nemen met huisarts en/of medisch specialist.

 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts indien de behandeling indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

 

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelden van argumenten beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden dat hij de overeenkomst voortzet.

 

De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 70,- en aanvullende middelen gemiddeld ca € 30,-. De betalingswijze geschiedt via contant geld of direkte telefonische overboeking, beide aan het einde van het consult.

 

De cliënt verplicht zich minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, daar anders 75 % van de consultkosten in rekening worden gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

 

De cliënt heeft het privacydocument gelezen en stemt daarmee in.

 

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de behandelende therapeut voor een gesprek. Brengt dit geen oplossing dan kan hij/zij zich wenden tot de beroepsvereninging VBAG te vinden op de website www.vbag.nl onder hoofdstuk klachten en geschillen.

 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van medische informatie in het medische dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 

Fons Vermaas